Extra Fan 8 Inch 12V (Plastik)

8 inch 12v Plastic 28 inch 12v PlasticExtra Fan 8' plastik