10 Inch 12V 24V Plastik 110 Inch 12V 24V Plastik 2